Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Data artykułu: 10 maja 2018 r.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 23 kwietnia, Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące wyłączenia z obowiązku składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U), o którym mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Stosownie do tego przepisu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego bez wezwania przez organ podatkowy. Jednocześnie przepisy ustawy przewidują zwolnienie z wyżej wskazanego obowiązku. Zgodnie z art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej, obowiązek ten nie dotyczy podmiotów obowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, z wyjątkiem podatników o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ministerstwo w odpowiedzi wyjaśniło, że „wyłączenie o którym mowa w art. 82 § 1a zdanie drugie Ordynacji podatkowej, ma charakter podmiotowy i należy rozumieć je w ten sposób, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek transakcji lub innego zdarzenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 updof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 2 updop) lub zawarcia umowy, o której mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 upof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 3 updop) – wskazany podatnik nie jest objęty wyłączeniem z obowiązku wynikającego z art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej. Na powyższe nie ma pływu fakt spełnienia lub nie spełnienia przesłanki warunkującej sporządzenie dokumentacji podatkowej wynikającej z art. 25a ust. 1 pkt 1 updof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 1 updop)”.

Z powyższego wynika, że do składania informacji na formularzu ORD-U będzie zobowiązany podatnik sporządzający uproszczone sprawozdanie (PIT/TP lub CIT/TP) zarówno ze względu na transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i z uwagi na fakt zapłaty należności do podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub z uwagi fakt zawarcia umowy spółki (wspólnego przedsięwzięcia) z takim podmiotem.

Zobacz podobne

Umowa o badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok

29.11.2017 r.

Od 21 czerwca 2017 roku obowiązuje nowa ustawa z dnia 11 maja 2017 o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089), która zmieniła przepisy dotyczące zawierania i rozwiązywania umów o badanie sprawozdania finansowego ujęte w ustawie o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047). Zgodnie z art. 66 ust. 5 ustawy o […]

Nowe wersje formularzy PIT-TP oraz CIT-TP opublikowane

23.07.2018 r.

Ministerstwo Finansów w dniu 5 lipca 2018 r. poinformowało o publikacji nowych formularzy CIT-TP oraz PIT-TP. Zmienione wzory uproszczonych sprawozdań zostały zawarte w dwóch rozporządzeniach: rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1301), rozporządzeniu […]

Pozostałe wpisy autora

Przekazanie nieruchomości udziałowcowi w ramach wynagrodzenia za umorzone udziały oraz w ramach dystrybucji majątku likwidacyjnego – powstanie przychodu po stronie spółki.

02.07.2018 r.

Umorzenie udziałów to instytucja uregulowana w art. 199 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), polega na ich unicestwieniu w sensie prawnym, tj. zakończeniu ich bytu prawnego i wygaśnięciu wszystkich związanych z nimi praw udziałowych. KSH wyróżnia trzy rodzaje umorzenia udziałów: umorzenie dobrowolne – następujące za zgodą udziałowca, którego udziały podlegają umorzeniu, umorzenie przymusowe – następujące bez […]

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a sukcesja w VAT

14.02.2018 r.

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest jedną z najpowszechniejszych, obok przekształcenia, połączenia oraz podziału spółki prawa handlowego, formą przeprowadzenia czynności restrukturyzacyjnych. Na gruncie prawa podatkowego często pojawiają się wątpliwości związane z tym czy aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części prowadzi do powstania sukcesji praw i obowiązków wynikających z VAT i jak od strony praktycznej […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.