Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

Data artykułu: 10 maja 2018 r.

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 23 kwietnia, Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące wyłączenia z obowiązku składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U), o którym mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa.

Stosownie do tego przepisu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o umowach zawartych z nierezydentami w rozumieniu przepisów prawa dewizowego bez wezwania przez organ podatkowy. Jednocześnie przepisy ustawy przewidują zwolnienie z wyżej wskazanego obowiązku. Zgodnie z art. 82 § 1a Ordynacji podatkowej, obowiązek ten nie dotyczy podmiotów obowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, z wyjątkiem podatników o których mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art. 9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ministerstwo w odpowiedzi wyjaśniło, że „wyłączenie o którym mowa w art. 82 § 1a zdanie drugie Ordynacji podatkowej, ma charakter podmiotowy i należy rozumieć je w ten sposób, że w przypadku wystąpienia jakiejkolwiek transakcji lub innego zdarzenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pkt 2 updof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 2 updop) lub zawarcia umowy, o której mowa w art. 25a ust. 1 pkt 3 upof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 3 updop) – wskazany podatnik nie jest objęty wyłączeniem z obowiązku wynikającego z art. 82 § 1 Ordynacji podatkowej. Na powyższe nie ma pływu fakt spełnienia lub nie spełnienia przesłanki warunkującej sporządzenie dokumentacji podatkowej wynikającej z art. 25a ust. 1 pkt 1 updof (analogicznie art. 9a ust. 1 pkt 1 updop)”.

Z powyższego wynika, że do składania informacji na formularzu ORD-U będzie zobowiązany podatnik sporządzający uproszczone sprawozdanie (PIT/TP lub CIT/TP) zarówno ze względu na transakcje z podmiotami powiązanymi, jak i z uwagi na fakt zapłaty należności do podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową lub z uwagi fakt zawarcia umowy spółki (wspólnego przedsięwzięcia) z takim podmiotem.

Zobacz podobne

Ceny transferowe – Ministerstwo Finansów prostuje korzystne dla podatników stanowisko w zakresie dokumentowania umów pożyczek.

04.04.2018 r.

Pożyczki od podmiotów powiązanych to powszechny sposób finansowania działalności gospodarczej, wykorzystanie dostępnej w grupie płynności finansowej jest naturalnym źródłem kapitału, który ma pierwszeństwo przed zewnętrznymi instytucjami finansowymi. Tego typu transakcja podlega standardowym wymogom dokumentacyjnym w zakresie cen transferowych. Podatnicy mieli wątpliwości, czy w latach następujących po udzieleniu pożyczki istnieje obowiązek dokumentacyjny. Do Dyrektora Krajowej Informacji […]

Więcej interpretacji ogólnych od 2018 r.?

20.10.2017 r.

Trwają prace nad projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, o którym pisaliśmy na blogu 17 października 2017 r. – Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy (http://advicero.eu/blog/uproszczenia-dla-przedsiebiorcow-nowy-projekt-ustawy/). Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Dotyczy on zmian m. […]

Pozostałe wpisy autora

Koniec z „debt push down” – zmiany w CIT dotyczące możliwości zaliczenia do KUP odsetek od pożyczek przeznaczonych na zakup udziałów

27.11.2017 r.

Przypomnijmy, że w dniu 22 listopada 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne została podpisana przez Prezydenta RP. Projekt ten wprowadza rewolucyjne zmiany na gruncie podatku dochodowego od […]

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące uproszczonego sprawozdania o transakcjach z podmiotami powiązanymi

09.05.2018 r.

W dniu 23 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedź na interpelację poselską dotyczącą uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi (sprawozdanie CIT/TP i PIT/TP). W interpelacji Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące wypełnienia formularza CIT/TP (analogicznie PIT/TP). Przypomnijmy, że stosowanie do art. 27 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (oraz art. […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.