Więcej interpretacji ogólnych od 2018 r.?

Data artykułu: 20 października 2017 r.

Więcej interpretacji ogólnych od 2018 r.?

Trwają prace nad projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, o którym pisaliśmy na blogu 17 października 2017 r. – Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy (http://advicero.eu/blog/uproszczenia-dla-przedsiebiorcow-nowy-projekt-ustawy/).

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Dotyczy on zmian m. in. w Ordynacji podatkowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Jedno z nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie w zakresie Ordynacji podatkowej zakłada nałożenie na ministra właściwego do spraw finansów publicznych, obowiązku wydania interpretacji ogólnej, jeśli w wyniku wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana zostanie interpretacja indywidualna rozbieżna z uprzednio wydanymi interpretacjami indywidualnymi w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że celem zaproponowanej zmiany jest usprawnienie procedury wydawania z urzędu interpretacji ogólnych, a także wyeliminowanie sytuacji, gdy w obrocie prawnym funkcjonują rozbieżne interpretacje indywidualne. Z punktu widzenia podatników sytuacja taka narusza bowiem zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego.

Zdaniem projektodawców nowe rozwiązanie nie wyeliminuje całkowicie rozbieżności w orzecznictwie sądowym i w interpretacjach, których wydanie wynika z wykonania wyroków sądowych. Niemniej istnienie rozbieżności uzasadnia konieczność zajęcia stanowiska przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w interpretacji ogólnej, gwarantującej ochronę podatnikom, którzy się do niej zastosują.

Proponowana zmiana jest jak najbardziej słuszna. Niemniej w obecnym kształcie pozostawia dowolność ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie treści interpretacji. Aby zmiana ta miała rzeczywiście takie znaczenie, na jakie w uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazali jej autorzy, powinna obligować ministra do wydania interpretacji ogólnej zgodnej ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartym w wyroku. W przeciwnym razie może stanowić dla organów podatkowych zachętę do nadużyć.

[Tax Law amendments: It is planned that the Ministry of Finance will issue general tax ruling, if – as a consequence of a judgement of the Supreme Administrative Court – individual tax ruling that is issued, is discrepant with individual tax rulings passed previously. For full version of this article please contact office@advicero.eu]

Zobacz podobne

Ceny Transferowe w ujęciu globalnym

10.08.2018 r.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą publikacją zawartą w międzynarodowym newsletterze Nexia International. https://nexia.com/publications/tax/tax-newsletters/  Poniżej wycinek perspektywy Polskiej: W publikacji zostały zawarte najważniejsze zmiany w obszarze cen transferowych oraz podatków. To wspieranie inicjatywy międzynarodowego dzielania się wiedzą i zwiększania globalnej analizy tematów podatkowych, z którymi musimy się zmierzyć w perspektywie światowej. Zapraszamy do lektury!

Co z opodatkowaniem u źródła gdy zagraniczny kontrahent testuje oprogramowanie?

06.03.2018 r.

Podatek u źródła jest pobierany od płatności dokonywanych w transakcjach międzynarodowych. Podmiot, który otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, z licencji czy odsetek, jest podatnikiem. Płatnikiem tego podatku, zobowiązanym do jego obliczenia, pobrania i wpłacenia na rzecz organu podatkowego, jest natomiast podmiot wypłacający wynagrodzenie. Szczegółowo obowiązki płatnika w tym zakresie określa art. 26 ust. 1 […]

Pozostałe wpisy autora

Nowe terminy dla dokumentacji cen transferowych – rozporządzenie już obowiązuje

19.03.2018 r.

Od 1 stycznia 2017 r. na podatnikach dokonujących transakcji z podmiotami powiązanym spoczywają nowe obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych. Są one uzależnione od wysokości przychodów i kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zrealizowanych przez podatnika w poprzednim roku podatkowym, a także od przekroczenia określonych przez ustawodawcę progów wartości transakcji jednego rodzaju ustalanych w zależności […]

Nowelizacja ustawy o OZE skierowana do Senatu

14.06.2018 r.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.