Więcej interpretacji ogólnych od 2018 r.?

Data artykułu: 20 października 2017 r.

Więcej interpretacji ogólnych od 2018 r.?

Trwają prace nad projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, o którym pisaliśmy na blogu 17 października 2017 r. – Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy (http://advicero.eu/blog/uproszczenia-dla-przedsiebiorcow-nowy-projekt-ustawy/).

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Dotyczy on zmian m. in. w Ordynacji podatkowej, które mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Jedno z nowych rozwiązań przewidzianych w projekcie w zakresie Ordynacji podatkowej zakłada nałożenie na ministra właściwego do spraw finansów publicznych, obowiązku wydania interpretacji ogólnej, jeśli w wyniku wykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego wydana zostanie interpretacja indywidualna rozbieżna z uprzednio wydanymi interpretacjami indywidualnymi w takich samych stanach faktycznych lub zdarzeniach przyszłych oraz w takim samym stanie prawnym.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano, że celem zaproponowanej zmiany jest usprawnienie procedury wydawania z urzędu interpretacji ogólnych, a także wyeliminowanie sytuacji, gdy w obrocie prawnym funkcjonują rozbieżne interpretacje indywidualne. Z punktu widzenia podatników sytuacja taka narusza bowiem zasady pewności i bezpieczeństwa prawnego.

Zdaniem projektodawców nowe rozwiązanie nie wyeliminuje całkowicie rozbieżności w orzecznictwie sądowym i w interpretacjach, których wydanie wynika z wykonania wyroków sądowych. Niemniej istnienie rozbieżności uzasadnia konieczność zajęcia stanowiska przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych w interpretacji ogólnej, gwarantującej ochronę podatnikom, którzy się do niej zastosują.

Proponowana zmiana jest jak najbardziej słuszna. Niemniej w obecnym kształcie pozostawia dowolność ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych w zakresie treści interpretacji. Aby zmiana ta miała rzeczywiście takie znaczenie, na jakie w uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazali jej autorzy, powinna obligować ministra do wydania interpretacji ogólnej zgodnej ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego zawartym w wyroku. W przeciwnym razie może stanowić dla organów podatkowych zachętę do nadużyć.

[Tax Law amendments: It is planned that the Ministry of Finance will issue general tax ruling, if – as a consequence of a judgement of the Supreme Administrative Court – individual tax ruling that is issued, is discrepant with individual tax rulings passed previously. For full version of this article please contact office@advicero.eu]

Zobacz podobne

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części a sukcesja w VAT

14.02.2018 r.

Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części jest jedną z najpowszechniejszych, obok przekształcenia, połączenia oraz podziału spółki prawa handlowego, formą przeprowadzenia czynności restrukturyzacyjnych. Na gruncie prawa podatkowego często pojawiają się wątpliwości związane z tym czy aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części prowadzi do powstania sukcesji praw i obowiązków wynikających z VAT i jak od strony praktycznej […]

Handel bitcoinem nie podlega VAT – wyrok WSA w Warszawie

04.06.2018 r.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2017 roku, sygn. III SA/Wa 180/17, uznał, że osoba handlująca bitcoinem (tj. nabywająca i zbywająca kryptowalutę) nie działa w charakterze podatnika VAT. Sąd uznał, że przedmiotowe czynności mieściły się w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym.  We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, skarżący wskazał, że nabywał bitcoiny za […]

Pozostałe wpisy autora

Działalność reklamowa – aspekty podatkowe

10.01.2018 r.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez nasz zespół dla Izby Gospodarki Elektronicznej, której Advicero Tax jest członkiem. W materiale omawiamy opłatę reklamową, skutki podatkowe zakupu reklamy na zagranicznym portalu oraz udostępnienia przestrzeni reklamowej na stronie internetowej polskiego podmiotu (blog, sklep internetowy). Pełna treść materiału dostępna jest pod linkiem: http://www.ecommercepolska.pl/pl/o-nas/aktualnosci/styczen-2018/dzialalnosc-reklamowa-aspekty-podatkowe/ [Tax aspects of advertising […]

Kiedy podatnik ma problem z zapłatą podatku…

05.01.2018 r.

Każdy podatnik zobowiązany jest do terminowego płacenia podatków. Co zrobić, gdy jednak pojawią się problemy z zapłatą? Rozwiązanie znajdziemy w przepisach Ordynacji podatkowej określających ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.