Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy

Data artykułu: 17 października 2017 r.

Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy

W dniu 27 września 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projekt stanowi jedną z form realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i – jak wskazano w uzasadnieniu do projektu – ma on stworzyć dla przedsiębiorców przyjaźniejsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 

Projekt przewiduje wprowadzenie szeregu zmian, które podzielić można na dwie grupy: zmiany z zakresu prawa podatkowego oraz zmiany z zakresu prawa gospodarczego. Niniejszy artykuł dotyczy regulacji z zakresu pierwszej grupy.

 

Na gruncie podatków dochodowych (zarówno PIT, jak i CIT), do najważniejszych modyfikacji należy zaliczyć zmianę definicji „małego podatnika”. Zgodnie z projektem ustawy, wartość przychodu ze sprzedaży, której przekroczenie powoduje utratę statusu „małego podatnika”, zostanie podwyższona do kwoty 2.000.000 euro (przy obecnej wartości 1.200.000 euro). Powyższa zmiana będzie rodziła poważne konsekwencje, szczególnie na gruncie ustawy o CIT, zgodnie z którą do małego podatnika ma zastosowanie obniżona stawka podatku w wysokości 15%. Podwyższenie progu wartości sprzedaży oznacza, że z opodatkowania niższą stawką będzie mogła skorzystać większa liczba podatników. Nie można zapominać, że status małego podatnika wiąże się również innymi przywilejami, np. możliwością jednorazowej amortyzacji środków trwałych zaliczonych do określonej grupy, czy też możliwością wpłacania kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy.

 

Do pozostałych istotnych zmian w zakresie podatków dochodowych należy zaliczyć chociażby:

  • możliwość jednorazowego rozliczenia straty w wysokości nieprzekraczającej 5.000.000 zł,
  • możliwość obniżenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania o wartość wierzytelności wynikającej z transakcji handlowej (w rozumieniu ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych), jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w terminie 120 dni od dnia upływu terminu płatności (w takiej sytuacji dłużnik ma obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania o wartość nieuregulowanej transakcji),
  • wydłużenie terminu na wybór sposobu oraz formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu,
  • w zakresie PIT – możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka.

 

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie nowych rozwiązań do innych ustaw podatkowych. Do najważniejszych z nich należą:

  • w zakresie ustawy o VAT – skrócenie okresu, który uprawnia podatnika do skorzystania z tzw. „ulgi na złe długi” do 120 dni (przy obecnych 150 dniach),
  • w zakresie ustawy o PCC – wprowadzenie możliwości składania zbiorczych deklaracji podatkowych za dany miesiąc,
  • w zakresie Ordynacji podatkowej – wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w sytuacji, gdy wydana została interpretacja indywidualna uwzględniająca stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko inne niż interpretacje wydawane przez organy podatkowe do tej pory,
  • w zakresie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – wydłużenie terminu na wybór formy opodatkowania do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy przychód.

 

Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Ustawa ma wejść w życie w dniu 1 stycznia 2018 r.

[Tax Law amendments: It is planned to introduce new simplifications for entrepreneurs, resulting in more convenient income taxation. For full version of this article please contact office@advicero.eu]

Zobacz podobne

Handel bitcoinem nie podlega VAT – wyrok WSA w Warszawie

04.06.2018 r.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2017 roku, sygn. III SA/Wa 180/17, uznał, że osoba handlująca bitcoinem (tj. nabywająca i zbywająca kryptowalutę) nie działa w charakterze podatnika VAT. Sąd uznał, że przedmiotowe czynności mieściły się w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym.  We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, skarżący wskazał, że nabywał bitcoiny za […]

Opodatkowanie umowy o dzieło z obcokrajowcem

02.02.2018 r.

W celu określenia obowiązku podatkowego powstającego w Polsce z tytułu przychodów osiąganych w oparciu o umowę o dzieło decydującą kwestią jest ustalenie, czy osoba wykonująca umowę o dzieło jest rezydentem lub nierezydentem polskim. Rezydentem jest osoba, która: Posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych bądź gospodarczych, Przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w […]

Pozostałe wpisy autora

Przekazanie nieruchomości udziałowcowi w ramach wynagrodzenia za umorzone udziały oraz w ramach dystrybucji majątku likwidacyjnego – powstanie przychodu po stronie spółki.

02.07.2018 r.

Umorzenie udziałów to instytucja uregulowana w art. 199 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), polega na ich unicestwieniu w sensie prawnym, tj. zakończeniu ich bytu prawnego i wygaśnięciu wszystkich związanych z nimi praw udziałowych. KSH wyróżnia trzy rodzaje umorzenia udziałów: umorzenie dobrowolne – następujące za zgodą udziałowca, którego udziały podlegają umorzeniu, umorzenie przymusowe – następujące bez […]

Dowody w postępowaniu podatkowym

06.02.2018 r.

Postępowanie dowodowe na gruncie Ordynacji podatkowej uregulowane zostało w przepisach Działu IV „Postępowanie podatkowe”. Ustawodawca przyjął tutaj zasadę tzw. otwartego katalogu dowodowego, z której wynika, że jako dowód w postępowaniu podatkowym należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.