STIR jako nowe narzędzie do uszczelniania VAT-u

Data artykułu: 26 października 2017 r.

STIR jako nowe narzędzie do uszczelniania VAT-u

11 października 2017 r. miało miejsce pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Zgodnie z założeniami ma on wprowadzić STIR, tj. system teleinformatyczny izby rozliczeniowej. System ten będzie służył jako kanał przekazywania danych pomiędzy bankami oraz Szefem Krajowej Administracji Skarbowej (Szef KAS), w tym w celu analizy ryzyka podmiotów kwalifikowanych pod kątem wykorzystywania rachunków bankowych do wyłudzeń skarbowych.

Analiza ryzyka ma być dokonywana na podstawie wskaźnika ryzyka, który ma być ustalany na podstawie specjalnie opracowanych algorytmów uwzględniających pięć różnych kryteriów, w tym kryteria geograficzne dotyczące transakcji z podmiotami z państw, w których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych. Na podstawie ustalonego wskaźnika Szef KAS ma dokonywać analizy ryzyka wykorzystania banku do czynności mających związek z wyłudzeniami skarbowymi i ma podejmować odpowiednie kroki przeciwdziałające wyłudzeniom skarbowym, w tym ma być uprawniony do wydania postanowienia o blokadzie rachunku bankowego danego podmiotu. Blokada ta ma mieć miejsce maksymalnie na okres 72 godzin, a w wyjątkowej sytuacji może zostać przedłużona do 3 miesięcy. Taką wyjątkową sytuacją ma być występowanie uzasadnionej obawy, że podmiot kwalifikowany nie uiści zobowiązania podatkowego przekraczającego wartość 10.000 EUR.

Warto ponadto wspomnieć, kto ma być podmiotem kwalifikowanym podlegającym analizie pod kątem ryzyka wyłudzeń skarbowych. Zgodnie z projektem ustawy mają to być:

  • osoby fizyczne zarówno prowadzące działalność gospodarczą, jak również prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek,
  • osoby prawne, oraz
  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.

Na podstawie powyższego można wnioskować, że analiza przeprowadzana za pomocą STIR-u będzie dotyczyć co do zasady wszystkich podmiotów gospodarczych.

To co jest dodatkowo istotne dla podatnika to fakt, że w ramach opisywanego projektu ustawy jest przewidywane stworzenie przez Szefa KAS wykazu podmiotów:

  • w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji lub zostały wykreślone z rejestru jako podatnicy VAT bez ich zawiadamiania (np. w przypadku posiadania informacji, z których wynika, że podatnik może prowadzić działania mające związek z wyłudzeniami skarbowymi zgodnie z planowaną nowelizacją), oraz
  • których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona.

Wykazy te z założenia mają być udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie ministerstwa finansów i informacje tam umieszczone mają umożliwiać sprawdzenie, czy dany podmiot znajduje się w danym wykazie, m.in. mają zawierać nazwę lub imię i nazwisko takiego podmiotu.

Zgodnie z obecnym projektem ustawy ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od jej ogłoszenia, czyli w stosunkowo niedługim czasie biorąc pod uwagę mechanizm, jaki ma zostać za jej pomocą wprowadzony. Jednakże zarówno ostateczny kształt ustawy, jak i dzień jej wejścia nie jest na ten moment znany, ponieważ projekt jest w trakcie procesu legislacyjnego, w ramach którego został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

 

[An IT system of clearing house may help in tightening up the VAT system as a result of the new bill. The tax authorities may have a possibility of blocking bank accounts after analysis of the data received from banks. For full version of this article pls contact office@advicero.eu ]

Zobacz podobne

Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami

10.05.2018 r.

W odpowiedzi na interpelację poselską z dnia 23 kwietnia, Ministerstwo Finansów wyjaśniło wątpliwości dotyczące wyłączenia z obowiązku składania informacji o umowach zawartych z nierezydentami (formularz ORD-U), o którym mowa w art. 82 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja Podatkowa. Stosownie do tego przepisu osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące działalność […]

Dowody w postępowaniu podatkowym

06.02.2018 r.

Postępowanie dowodowe na gruncie Ordynacji podatkowej uregulowane zostało w przepisach Działu IV „Postępowanie podatkowe”. Ustawodawca przyjął tutaj zasadę tzw. otwartego katalogu dowodowego, z której wynika, że jako dowód w postępowaniu podatkowym należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej). Oznacza to, […]

Pozostałe wpisy autora

Grupowanie transakcji na potrzeby ustalenia obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych

05.02.2018 r.

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy w zakresie cen transferowych. Przepisy te względem poprzednio obowiązujących zmieniły m.in. metodologię określania obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, jednakże nie rozwiały wszystkich wątpliwości podatników w zakresie identyfikowania transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu.   Zgodnie z nowymi przepisami transakcje (lub inne zdarzenia), w odniesieniu do których należy przygotować dokumentację […]

Polski pomysł na REIT-y

28.08.2017 r.

Wzorem niektórych krajów zarówno z Unii Europejskiej, jak również spoza niej, Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowej formy prawnej dedykowanej dla jednostek inwestujących na rynku nieruchomości komercyjnych, odpowiadającej znanym na całym świecie REIT-om (ang. Real Estate Investment Trust). W Polsce zgodnie z założeniami projektu ustawy spółka taka nosiłaby nazwę spółki […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.