„Safe harbours” na zakup usług o niskiej wartości dodanej – co to oznacza w praktyce?

Data artykułu: 7 stycznia 2019 r.

„Safe harbours” na zakup usług o niskiej wartości dodanej – co to oznacza w praktyce?

Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych w zakresie wprowadzenia uproszczonych regulacji tzw. safe harbours. Poniżej znajdą Państwo odwołania do poprzednio omawianych przez nas zmian w zakresie TP:

Nowo wprowadzone pojęcie safe harbours oznacza uproszczone rozwiązania, których zastosowanie przy spełnieniu określonych warunków, skutkuje uznaniem ceny za rynkową dla usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek.

Powyższe zrodziło konieczność wskazania i doprecyzowania kategorii usług, które objęte zostały możliwością zastosowania safe harbours. Definicję tą zawiera załącznik 6 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przez usługi o niskiej wartości dodanej rozumie się usługi w zakresie księgowości i audytu, usługi w zakresie finansów i przedsiębiorstwa, usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, usługi prawne oraz usługi w zakresie podatków. Natomiast zgodnie z załącznikiem 4 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych usługi o niskiej wartości dodanej to usługi w zakresie księgowości i audytu, usługi w zakresie finansów i przedsiębiorstwa, usługi związane z zasobami ludzkimi, usługi informatyczne, usługi komunikacji i promocji, usługi prawne, usługi w zakresie podatków oraz usługi administracyjno-biurowe. Oba załączniki zawierają także dokładny opis poszczególnych usług.

Poniższa tabela przedstawia warunki konieczne do spełnienia w przypadku zastosowania uproszczonych zasad do pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej. Zwracamy uwagę na fakt, iż wskazane niżej warunki powinny być spełnione w sposób łączny dla każdego rodzaju transakcji.

Biorąc pod uwagę powyższe, nie należy zapomnieć, że regulacje safe harbours można zastosować jedynie w stosunku do usług o niskiej wartości dodanej, które:

  • mają charakter usług wspomagających działalność gospodarczą usługobiorcy,
  • nie stanowią głównego przedmiotu działalności grupy podmiotów powiązanych,
  • wartość tych usług świadczonych przez usługodawcę na rzecz podmiotów niepowiązanych nie przekracza 2% wartości tych usług świadczonych na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych,
  • nie są przedmiotem dalszej odprzedaży przez usługobiorcę, z wyłączeniem odprzedaży usług nabytych we własnym imieniu, ale na rzecz innego podmiotu powiązanego (refakturowanie).

Dodatkowo zwracamy także uwagę, że podatnicy sporządzając dokumentację cen transferowych za 2018 rok mają możliwość dokonania wyboru czy będzie ona sporządzona stosując przepisy obowiązujące w 2018 roku czy też nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

Zobacz podobne

Koniec z „debt push down” – zmiany w CIT dotyczące możliwości zaliczenia do KUP odsetek od pożyczek przeznaczonych na zakup udziałów

27.11.2017 r.

Przypomnijmy, że w dniu 22 listopada 2017 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne została podpisana przez Prezydenta RP. Projekt ten wprowadza rewolucyjne zmiany na gruncie podatku dochodowego od […]

Dokumentacja cen transferowych – zmiany w przepisach

10.12.2018 r.

Od przyszłego roku będą obowiązywały zmienione regulacje w zakresie dokumentacji cen transferowych. Wynikają z ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: Nowelizacja), podpisanej przez Prezydenta RP i ogłoszonej już w […]

Pozostałe wpisy autora

Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika

28.11.2018 r.

W sierpniu 2018 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o Rzeczniku Praw Podatnika. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, główną przyczyną wprowadzenia planowanej instytucji są zmiany realizowane w prawie podatkowym, mające na celu z jednej strony uszczelnienie systemu podatkowego, a tym samym zmniejszenie luki podatkowej, a z drugiej umocnienie pozycji podatnika […]

Zmiany przepisów dotyczących samochodów w działalności gospodarczej

15.11.2018 r.

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegnie między innym sposób rozliczenia kosztów nabycia oraz użytkowania samochodów w działalności gospodarczej. O innych kluczowych zmianach, które mają wejść w życie […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.