Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (F.I.N.N.) przyjęty przez Rząd.

Data artykułu: 27 września 2018 r.

Projekt ustawy o firmach inwestujących w najem nieruchomości (F.I.N.N.) przyjęty przez Rząd.

Ustawa reguluje sposób tworzenia i działania wehikułu inwestycyjnego na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT (w polskim systemie prawnym nie występują podmioty ze szczególnym statusem podatkowym znane jako spółki REIT – Real Estate Investment Trust). W projekcie zwracają uwagę szczególne, korzystne rozwiązania podatkowe.

Na temat prac, dotyczących projektu ustawy pisaliśmy już na naszym blogu: http://advicero.eu/przyspieszenie-prac-nad-polskimi-reit-finn/ 

Wprowadzenie do systemu prawnego F.I.N.N. nie jest równoznaczne z tym, że wyłącznie spółki tego typu będą mogły prowadzić działalność dotyczącą najmu nieruchomości mieszkalnych. Jednakże, w celu skorzystania ze specyficznych sposobów opodatkowania działalności, należy spełnić wymogi przewidziane w ustawie o F.I.N.N.

[Spółka F.I.N.N.]

Spółką F.I.N.N. może być wyłącznie spółka akcyjna, utworzona na czas nieoznaczony, wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości, o minimalnym kapitale zakładowym 50 mln PLN, której przedmiotem przeważającej działalności jest najem nieruchomości mieszkalnych położonych na terytorium RP, w tym za pośrednictwem spółek zależnych. Spółka powinna posiadać siedzibę i zarząd na terytorium RP, a jej akcje powinny być dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań. Wszystkie akcje spółki powinny być akcjami na okaziciela, a spółka F.I.N.N. nie może emitować akcji uprzywilejowanych. Statut spółki powinien określać zasady strategii gospodarczej spółki F.I.N.N. oraz spółek zależnych – w szczególności rodzaj nieruchomości, których najem będzie przedmiotem działalności oraz kryteria ich doboru.

[Spółka zależna]

Zgodnie z projektem ustawy, spółką zależną od F.I.N.N. może być spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka komandytowo-akcyjna. Status spółki zależnej od F.I.N.N. może uzyskać tylko spółka, która ma siedzibę i zarząd w Polsce a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej – spółka oraz jej komplementariusze mają siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce. W kapitale zakładowym takiej spółki co najmniej 95 proc. udział ma mieć F.I.N.N. Spółka zależna nie może być wpisana do rejestru firm inwestujących w najem nieruchomości oraz nie może mieć akcji, ani udziałów w innych spółkach. Poza tym w jej przypadku co najmniej 90 proc. przychodów mają stanowić przychody z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych stanowiących własność spółki lub z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnych, które były przed ich zbyciem wynajmowane przez spółkę co najmniej przez rok.

[Odmienne zasady podatkowe]

Podatek CIT od dochodów uzyskiwanych przez spółki F.I.N.N. z najmu nieruchomości mieszkalnych i ich zbycia zostanie odroczony do czasu wypłaty dywidendy akcjonariuszom. Przewidziano stosowanie stawki w wysokości 8,5% CIT od dochodów uzyskiwanych z najmu nieruchomości mieszkalnych. Wprowadzono zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów spółek zależnych, uzyskanych z najmu i zbycia nieruchomości mieszkalnych.

[Podsumowanie]

Projekt ustawy F.I.N.N został skierowany do Sejmu. Mimo tego, że według planu wszystkie rozwiązania zawarte w ustawie mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., to przyjdzie nam poczekać na ostateczny kształt proponowanych rozwiązań. Biorąc pod uwagę wysoko postawiony próg wejścia i liczne obwarowania prawne, może się okazać, że spełnienie wymogów dla skorzystania z zachęt podatkowych może dla niektórych podmiotów okazać się za trudne.

Gdyby chcieli Państwo przedyskutować możliwości, które niesie ze sobą ustawa F.I.N.N., zapraszamy do kontaktu.

Zobacz podobne

Handel bitcoinem nie podlega VAT – wyrok WSA w Warszawie

04.06.2018 r.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2017 roku, sygn. III SA/Wa 180/17, uznał, że osoba handlująca bitcoinem (tj. nabywająca i zbywająca kryptowalutę) nie działa w charakterze podatnika VAT. Sąd uznał, że przedmiotowe czynności mieściły się w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym.  We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, skarżący wskazał, że nabywał bitcoiny za […]

Przekazanie nieruchomości udziałowcowi w ramach wynagrodzenia za umorzone udziały oraz w ramach dystrybucji majątku likwidacyjnego – powstanie przychodu po stronie spółki.

02.07.2018 r.

Umorzenie udziałów to instytucja uregulowana w art. 199 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH), polega na ich unicestwieniu w sensie prawnym, tj. zakończeniu ich bytu prawnego i wygaśnięciu wszystkich związanych z nimi praw udziałowych. KSH wyróżnia trzy rodzaje umorzenia udziałów: umorzenie dobrowolne – następujące za zgodą udziałowca, którego udziały podlegają umorzeniu, umorzenie przymusowe – następujące bez […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.