Próg określający obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych należy ustalać w oparciu o realną, a nie umowną wartość transakcji

Data artykułu: 7 sierpnia 2018 r.

Próg określający obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych należy ustalać w oparciu o realną, a nie umowną wartość transakcji

WSA w Białymstoku w wyroku z dnia 24 stycznia 2018 roku, sygn. I SA/Bk 1832/17 stwierdził, że konieczność przygotowania dokumentacji transakcji z podmiotem powiązanym zależy od jej realnej wartości, a nie od kwoty przyjętej umownie przez strony.

Sprawa dotyczyła Spółki, której naczelnik urzędu skarbowego określił zobowiązanie podatkowe za rok 2014 w kwocie 437.711 zł od różnicy pomiędzy dochodem zadeklarowanym przez Spółkę, a określonym przez organ w związku z dokonaniem transakcji z podmiotem powiązanym.

Stosownie do przepisów ustawy o CIT – w wersji obowiązującej w 2014 roku:

  • podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi są obowiązani sporządzić dokumentację takiej transakcji (tzw. dokumentacja cen transferowych) m.in. w sytuacji, gdy łączna kwota (lub jej równowartość) wynikająca z umowy lub rzeczywiście zapłacona w roku podatkowym łączna kwota wymagalnych w roku podatkowym świadczeń przekracza równowartość 30.000 EURO (w przypadku świadczenia usług);
  • jeżeli podatnik w transakcji z podmiotem powiązanym ustalił nierynkowe warunki transakcji będące pokłosiem istniejących powiązań i w wyniku tego nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały - dochody takiego podmiotu oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.
  • jeżeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej określą w takiej sytuacji dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej dokumentacji cen transferowych - różnicę między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez te organy opodatkowuje się stawką sankcyjną
    w wysokości 50%.

Spółka w latach 2012-2014 udzielała poręczeń spłaty zobowiązań wobec banków wynikających z umów kredytowych, zawartych pomiędzy bankiem a podmiotem powiązanym Spółki. W ocenie organu podatkowego, wynagrodzenie z tytułu udzielonego poręczenia zostało znacząco zaniżone. Spółka ustaliła je na kwotę 110.000 zł, natomiast w rzeczywistości powinno ono wynosić 985.422 zł.

Decyzja naczelnika urzędu skarbowego, została - po rozpatrzeniu odwołania podatnika - utrzymana w mocy przez dyrektora izby skarbowej.

Spółka złożyła skargę do WSA w Białymstoku podnosząc między innymi zarzut, iż organy podatkowe błędnie uznały, że Spółka była zobowiązana do sporządzenia dokumentacji cen transferowych transakcji z podmiotem powiązanym, pomimo że wartość wynagrodzenia ustalona za udzielenie poręczenia pomiędzy podmiotami nie przekroczyła w 2014 r. progów determinujących powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji. Takie podejście, w efekcie skutkowało określeniem dodatkowego zobowiązania podatkowego ustalonego w oparciu o stawkę sankcyjną
w wysokości 50%. Zdaniem Spółki próg 30.000 EURO – obligujący do sporządzenia dokumentacji cen transferowych – nie został przekroczony, gdyż w przeliczeniu wynosi on 124.416 zł – podczas gdy umowna wartość transakcji poręczenia była ustalona na poziomie 110.000 zł.

W uproszczeniu, Spółka stwierdziła więc, że:

  • próg, którego przekroczenie determinuje obowiązek przygotowania dokumentacji cen transferowych jest zależny od wartości transakcji ustalonej przez strony (umownej wartości);
  • Spółka nie przekroczyła tego progu, więc nie była zobligowana do przygotowania dokumentacji cen transferowych;
  • w efekcie – nie można było wobec niej zastosować stawki sankcyjnej 50%.

WSA w Białymstoku oddalił skargę Spółki, przyznając rację organom podatkowym. Sąd uznał, że próg, którego przekroczenie determinuje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych, odnosi się do realnej – a nie umownej – wartości transakcji. Zdaniem WSA, przeciwny pogląd, forsowany przez Spółkę, mógłby doprowadzić do braku możliwości stosowania przepisów o dokumentacji – kontrahenci zawsze bowiem umownie deklarowaliby zaniżoną wartość transakcji, aby uniknąć obowiązku dokumentacyjnego. W ocenie Sądu organy podatkowe prawidłowo określiły również wysokość zobowiązania podatkowego.

Uzasadniając swoje stanowisko, WSA podkreślił, że ustalenie wysokości przychodu w drodze oszacowania zawiera w sobie realne ryzyko, że wynik będzie różnił się od rzeczywistej kwoty przychodu. Jest to jednak ryzyko, które ciąży na podatniku, który prowadzi swoją ewidencję w sposób nierzetelny lub nie prowadzi jej w ogóle.

Orzeczenie Sądu jest nieprawomocne – w sprawie można więc oczekiwać wyroku i wypowiedzi Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zobacz podobne

Nowa matryca stawek VAT

10.01.2019 r.

Opublikowany 9 listopada 2018 r.  projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa (obecnie jest na etapie opiniowania) zawiera nowelizacje w zakresie nowej matrycy stawek VAT. Co ważne, ustawodawca w ramach projektu planuje wprowadzenie mechanizmu pozwalającego na uzyskanie przez podatnika potwierdzenia stosowania właściwej stawki VAT, tzw. Wiążącej […]

Zmiany przepisów dotyczących samochodów w działalności gospodarczej

15.11.2018 r.

Zgodnie z podpisaną przez Prezydenta ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, zmianie ulegnie między innym sposób rozliczenia kosztów nabycia oraz użytkowania samochodów w działalności gospodarczej. O innych kluczowych zmianach, które mają wejść w życie […]

Pozostałe wpisy autora

MF planuje wprowadzić podatek od wyprowadzki

28.08.2018 r.

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od przeniesienia aktywów za granicę. Ma on polegać na opodatkowaniu nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa. Do wprowadzenia podatku Polska jest zobligowana na mocy tzw. dyrektywy ATAD (tj. Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca […]

Zwolnienie z VAT przy dostawie gruntu – niekorzystny wyrok NSA

25.06.2018 r.

W wyroku z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. I FSK 889/16, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) uznał, że jeżeli ściana budynku znajdującego się na sąsiedniej działce wkracza na teren gruntu będącego przedmiotem sprzedaży, to transakcja sprzedaży będzie podlegać VAT. Taki grunt nie może bowiem zostać uznany za teren niezabudowany w rozumieniu przepisów ustawy o […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.