Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

Data artykułu: 26 kwietnia 2018 r.

Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią pakietu ustaw nazywanych Konstytucją biznesu. Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Spośród postanowień nowej ustawy warto zwrócić uwagę na:

-Wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowej – tj. działalności niewymagającej rejestracji w CEIDG. Chodzi o działalność wykonywaną przez:

  • osobę fizyczną,
  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc odpowiednio w 2018 r. 1050 zł brutto),
  • i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Regulacja ta nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej

- Przypomnienie zasady, stosownie do której to co nie jest zabronione, jest dozwolone.

- Wprowadzenie tzw. ulgi na start – mającej stanowić rodzaj zachęty do podejmowania działalności gospodarczej – przewidującej zwolnienie od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z ulgi może skorzystać, przedsiębiorca który:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
  • podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

- Wprowadzenie nowej instytucji prawnej – tj. objaśnień prawnych. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania, przy uwzględnieniu w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia mają być wydawane przez:

  • ministrów,
  • organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych.

- Utrzymanie instytucji interpretacji indywidualnej – tj. wyjaśnień co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, wydawanych na wniosek przedsiębiorcy.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, Prawo przedsiębiorców ma być aktem prawnym lepiej dostosowanym (niż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) do aktualnych oczekiwań przedsiębiorców oraz do poważnych wyzwań, w tym zwłaszcza rozwojowych, stojących przed polską gospodarką.

Zobacz podobne

Konsekwencje podatkowe obrotu kryptowalutą

10.04.2018 r.

Bitcoin jest początkującą walutą elektroniczną, która znajduje na świecie coraz więcej zwolenników. W przeciwieństwie do tradycyjnej waluty, bitcoin kusi potencjalnych użytkowników brakiem prowizji, szybkością transakcji oraz brakiem pośredników przy przelewach. Początek powstania tej kryptowaluty datuje się na 2009 r. W ostatnim czasie widać wzmożone zainteresowanie administracji skarbowej obrotem kryptowalutami. Niedawno na stronach Ministerstwa Finansów pojawił […]

Data otrzymania faktury, gdy odbiera ją podmiot zewnętrzny

29.05.2018 r.

Data otrzymania faktury jest jednym z czynników warunkujących możliwość skorzystania z odliczenia VAT naliczonego. Jak wynika bowiem z ustawy o VAT: prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych przez podatnika towarów i usług powstał obowiązek podatkowy (…) jednak nie wcześniej […]

Pozostałe wpisy autora

MF planuje wprowadzić podatek od wyprowadzki

28.08.2018 r.

Ministerstwo Finansów zapowiada wprowadzenie tzw. exit tax, czyli podatku od przeniesienia aktywów za granicę. Ma on polegać na opodatkowaniu nierealizowanych jeszcze zysków kapitałowych, w związku z przeniesieniem przez podatnika aktywów jego przedsiębiorstwa. Do wprowadzenia podatku Polska jest zobligowana na mocy tzw. dyrektywy ATAD (tj. Dyrektywa Rady (UE) 2016/1164 z dnia 12 lipca 2016 r. ustanawiająca […]

Przeniesienie własności działki należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa podlega VAT

26.06.2018 r.

W dniu 13 czerwca 2018 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) wydał wyrok w sprawie C‑665/16 w postępowaniu Minister Finansów przeciwko Gminie Wrocław. TSUE stwierdził, że przeniesienie własności nieruchomości należącej do gminy na rzecz Skarbu Państwa, dokonane z mocy prawa i w zamian za zapłatę odszkodowania, w sytuacji w której ta sama osoba reprezentuje zarazem organ wywłaszczający i wywłaszczaną gminę, i w której […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.