Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

Data artykułu: 26 kwietnia 2018 r.

Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią pakietu ustaw nazywanych Konstytucją biznesu. Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Spośród postanowień nowej ustawy warto zwrócić uwagę na:

-Wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowej – tj. działalności niewymagającej rejestracji w CEIDG. Chodzi o działalność wykonywaną przez:

  • osobę fizyczną,
  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc odpowiednio w 2018 r. 1050 zł brutto),
  • i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Regulacja ta nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej

- Przypomnienie zasady, stosownie do której to co nie jest zabronione, jest dozwolone.

- Wprowadzenie tzw. ulgi na start – mającej stanowić rodzaj zachęty do podejmowania działalności gospodarczej – przewidującej zwolnienie od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z ulgi może skorzystać, przedsiębiorca który:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
  • podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

- Wprowadzenie nowej instytucji prawnej – tj. objaśnień prawnych. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania, przy uwzględnieniu w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia mają być wydawane przez:

  • ministrów,
  • organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych.

- Utrzymanie instytucji interpretacji indywidualnej – tj. wyjaśnień co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, wydawanych na wniosek przedsiębiorcy.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, Prawo przedsiębiorców ma być aktem prawnym lepiej dostosowanym (niż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) do aktualnych oczekiwań przedsiębiorców oraz do poważnych wyzwań, w tym zwłaszcza rozwojowych, stojących przed polską gospodarką.

Zobacz podobne

Więcej interpretacji ogólnych od 2018 r.?

20.10.2017 r.

Trwają prace nad projektem ustawy przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, o którym pisaliśmy na blogu 17 października 2017 r. – Uproszczenia dla przedsiębiorców – nowy projekt ustawy (http://advicero.eu/blog/uproszczenia-dla-przedsiebiorcow-nowy-projekt-ustawy/). Obecnie projekt znajduje się na etapie opiniowania. Dotyczy on zmian m. […]

Polskie WSA i NSA o kryptowalutach – trendy w opodatkowaniu

21.05.2018 r.

Opodatkowanie kryptowalut Od początku 2018 r. pojawiły się trzy istotne orzeczenia dotyczące kwestii opodatkowania kryptowalut, wydane kolejno przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 marca 2018 r. (II FSK 488/16), WSA w Gliwicach w dniu 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 248/18) oraz WSA w Olsztynie w dniu 9 maja 2018 r. (I […]

Pozostałe wpisy autora

Zaniechanie poboru PCC od kryptowalut – projekt Rozporządzenia MF

22.06.2018 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Stosownie do treści projektu, zaniechanie poboru PCC ma mieć zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, […]

Zwolnienie z VAT przy dostawie gruntu – niekorzystny wyrok NSA

25.06.2018 r.

W wyroku z dnia 30 maja 2018 roku, sygn. I FSK 889/16, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) uznał, że jeżeli ściana budynku znajdującego się na sąsiedniej działce wkracza na teren gruntu będącego przedmiotem sprzedaży, to transakcja sprzedaży będzie podlegać VAT. Taki grunt nie może bowiem zostać uznany za teren niezabudowany w rozumieniu przepisów ustawy o […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.