Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

Data artykułu: 26 kwietnia 2018 r.

Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią pakietu ustaw nazywanych Konstytucją biznesu. Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Spośród postanowień nowej ustawy warto zwrócić uwagę na:

-Wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowej – tj. działalności niewymagającej rejestracji w CEIDG. Chodzi o działalność wykonywaną przez:

  • osobę fizyczną,
  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc odpowiednio w 2018 r. 1050 zł brutto),
  • i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Regulacja ta nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej

- Przypomnienie zasady, stosownie do której to co nie jest zabronione, jest dozwolone.

- Wprowadzenie tzw. ulgi na start – mającej stanowić rodzaj zachęty do podejmowania działalności gospodarczej – przewidującej zwolnienie od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z ulgi może skorzystać, przedsiębiorca który:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
  • podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

- Wprowadzenie nowej instytucji prawnej – tj. objaśnień prawnych. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania, przy uwzględnieniu w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia mają być wydawane przez:

  • ministrów,
  • organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych.

- Utrzymanie instytucji interpretacji indywidualnej – tj. wyjaśnień co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, wydawanych na wniosek przedsiębiorcy.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, Prawo przedsiębiorców ma być aktem prawnym lepiej dostosowanym (niż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) do aktualnych oczekiwań przedsiębiorców oraz do poważnych wyzwań, w tym zwłaszcza rozwojowych, stojących przed polską gospodarką.

Zobacz podobne

Split payment narzędziem do walki z luką w VAT

23.10.2017 r.

28 września do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy wprowadzający nowy system rozliczeń transakcji pomiędzy kontrahentami będącymi podatnikami VAT – mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy wprowadzane narzędzie ma na celu uszczelnienie systemu podatku od towarów i usług poprzez uniemożliwienie powstawania nadużyć już na etapie transakcji, zapewnienie większej stabilności wpływów do […]

Jak dochodzić zwrotu nadpłaty podatku?

18.01.2018 r.

W ostatnim artykule z tego cyklu poruszaliśmy kwestię problemów z płatnością podatku przez podatnika oraz możliwych rozwiązań, jakie wynikają w tym zakresie z Ordynacji podatkowej. Dzisiaj natomiast skupimy się na sytuacji odwrotnej, tj. takiej, kiedy podatnik może domagać się od władz skarbowych zwrotu nadpłaconego podatku.   Jako że do obowiązków podatnika należy regulowanie podatków wyłącznie […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.