Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

Data artykułu: 26 kwietnia 2018 r.

Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią pakietu ustaw nazywanych Konstytucją biznesu. Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Spośród postanowień nowej ustawy warto zwrócić uwagę na:

-Wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowej – tj. działalności niewymagającej rejestracji w CEIDG. Chodzi o działalność wykonywaną przez:

  • osobę fizyczną,
  • której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (a więc odpowiednio w 2018 r. 1050 zł brutto),
  • i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Regulacja ta nie ma zastosowania do działalności wykonywanej w ramach umowy spółki cywilnej

- Przypomnienie zasady, stosownie do której to co nie jest zabronione, jest dozwolone.

- Wprowadzenie tzw. ulgi na start – mającej stanowić rodzaj zachęty do podejmowania działalności gospodarczej – przewidującej zwolnienie od obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Z ulgi może skorzystać, przedsiębiorca który:

  • jest osobą fizyczną,
  • podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo
  • podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i
  • nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

- Wprowadzenie nowej instytucji prawnej – tj. objaśnień prawnych. Są to wyjaśnienia przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie lub zakończenie działalności gospodarczej, dotyczące praktycznego ich stosowania, przy uwzględnieniu w szczególności orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Objaśnienia mają być wydawane przez:

  • ministrów,
  • organy, które na podstawie odrębnych przepisów są upoważnione do opracowywania i przedkładania Radzie Ministrów projektów aktów prawnych.

- Utrzymanie instytucji interpretacji indywidualnej – tj. wyjaśnień co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie, wydawanych na wniosek przedsiębiorcy.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy, Prawo przedsiębiorców ma być aktem prawnym lepiej dostosowanym (niż ustawa o swobodzie działalności gospodarczej) do aktualnych oczekiwań przedsiębiorców oraz do poważnych wyzwań, w tym zwłaszcza rozwojowych, stojących przed polską gospodarką.

Zobacz podobne

Zwolnienie lekarskie wystawione za granicą jako dokument do wypłaty świadczeń chorobowych

28.11.2017 r.

Aby można było otrzymać wypłatę świadczeń chorobowych (wynagrodzenie za czas choroby, czy też zasiłek chorobowy) to fakt niedyspozycji zdrowotnej musi być odpowiednio udokumentowany. Takim dowodem może być orzeczenie otrzymane za granicą, czyli zaświadczenie lekarskie wystawione przez zagraniczną placówkę leczniczą lub przez zagranicznego lekarza. Powyższe zaświadczenie musi zawierać nazwę zakładu, przez które jest wystawione, lub imię […]

Kiedy podatnik ma problem z zapłatą podatku…

05.01.2018 r.

Każdy podatnik zobowiązany jest do terminowego płacenia podatków. Co zrobić, gdy jednak pojawią się problemy z zapłatą? Rozwiązanie znajdziemy w przepisach Ordynacji podatkowej określających ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych. Zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej na wniosek podatnika organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: odroczyć termin płatności […]

Pozostałe wpisy autora

Handel bitcoinem nie podlega VAT – wyrok WSA w Warszawie

04.06.2018 r.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2017 roku, sygn. III SA/Wa 180/17, uznał, że osoba handlująca bitcoinem (tj. nabywająca i zbywająca kryptowalutę) nie działa w charakterze podatnika VAT. Sąd uznał, że przedmiotowe czynności mieściły się w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym.  We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, skarżący wskazał, że nabywał bitcoiny za […]

Sprzedaż nieukończonej inwestycji budowlanej nie korzysta z preferencyjnej stawki podatkowej

03.08.2018 r.

Dostawa nieruchomości z niezakończoną budową podlega stawce 23% VAT - tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2017 roku, sygn. 0112-KDIL4.4012.451.2017.2.AR. W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku o interpretację, wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał zbycia na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, apartamentowca w trakcie budowy. Powierzchnia budowanych […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.