Obowiązek dokumentacyjny w zakresie TP a podmioty powstałe w wyniku przekształcenia – odpowiedź MF na interpelację poselską

Data artykułu: 21 sierpnia 2018 r.

Obowiązek dokumentacyjny w zakresie TP a podmioty powstałe w wyniku przekształcenia – odpowiedź MF na interpelację poselską

25 maja 2018 roku Minister Finansów wydał odpowiedź (sygn. DCT2.054.3.2018) na interpelację poselską nr 22035 w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych u podmiotów powstałych z przekształcenia.

I. Przepisy ustawy o CIT; interpelacja poselska

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatnicy których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:

  • dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  • ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

- są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń (dalej: „dokumentacja TP”).

Na podstawie art. 9a ust. 1b ustawy o CIT, podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji TP w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro.

W interpelacji zwrócono uwagę na fakt, że stosownie do art. 9a ust. 1c ustawy o CIT
w kontekście obowiązku sporządzania dokumentacji TP za podatników rozpoczynających działalność nie uważa się m.in.:

  • podatników powstałych w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, a także
  • utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro. 

II. Wątpliwości

 W kontekście powyższego, rodzi się wątpliwość dotycząca obowiązku sporządzenia dokumentacji TP za pierwszy rok podatkowy funkcjonowania takich podmiotów. W związku z tym, autor interpelacji zadał następujące pytania:

  • czy podatnicy wymienieni w art. 9a ust. 1c pkt 2 i 3 ustawy o CIT są obowiązani do sporządzania dokumentacji TP za pierwszy rok podatkowy?
  • w razie twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, w jaki sposób opisani powyżej podatnicy mają ustalić limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

III. Odpowiedź Ministra Finansów

 W odpowiedzi na interpelację, Minister Finansów wyjaśnił, że do podatników powstałych
w okolicznościach wskazanych w art. 9a ust. 1c ustawy o CIT, nie znajduje zastosowania sposób obliczania progów przychodów lub kosztów określony w art. 9a ust. 1b ustawy o CIT – dotyczący podatników rozpoczynających działalność.

Innymi słowy, podatnicy wymienieni w art. 9a ust. 1c ustawy o CIT są obowiązani do sporządzenia dokumentacji TP za pierwszy rok podatkowy, na zasadach ogólnych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, z uwzględnieniem przepisu art. 9a ust. 1a ustawy o CIT.

IV. Konkluzje

 W związku z tym, Minister Finansów skonkludował, że progi, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji TP, ustala się dla:

  • podatników powstałych w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną
    - uwzględniając przychody lub koszty spółki niebędącej osobą prawną w roku obrotowym tej spółki poprzedzającym przekształcenie;
  • utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro - uwzględniając przychody lub koszty osoby fizycznej w roku obrotowym poprzedzającym wniesienie przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu.

Dodatkowo, w związku z art. 9a ust. 1a ustawy o CIT, podatnik powstały w okolicznościach określonych w art. 9a ust. 1c pkt 2 albo pkt 3 ustawy o CIT będzie obowiązany sporządzić dokumentację TP w pierwszym roku podatkowym, bez względu na wysokość osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym powstanie podatnika przychodów lub poniesionych kosztów,
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, jeżeli za rok obrotowy poprzedzający powstanie podatnika istniał obowiązek sporządzenia dokumentacji TP.

Zobacz podobne

Organy podatkowe wciąż mają problemy z wydawaniem interpretacji indywidualnych

28.03.2018 r.

Interpretacje indywidualne wydaje obecnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wcześniej, przez prawie 10 lat (w okresie od lipca 2007 r. do lutego 2017 r.) były wydawane przez Ministra Finansów (a w praktyce przez organy, które zostały przez Ministra Finansów upoważnione, czyli Dyrektorów Izb Skarbowych w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Łodzi i Katowicach). W uprawnienia do wydawania interpretacji […]

Czy można skorygować już zatwierdzone sprawozdanie finansowe?

26.09.2017 r.

Na to pytanie odpowiedź można znaleźć wprost w ustawie o rachunkowości. Zgodnie z odpowiednimi regulacjami, nie ma możliwości poprawienia zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  Jak bowiem stanowi art. 54 ust. 2 ustawy, w sytuacji otrzymania po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego informacji o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie, a także tych, które istotnego wpływu nie mają, ich […]

Pozostałe wpisy autora

Handel bitcoinem nie podlega VAT – wyrok WSA w Warszawie

04.06.2018 r.

WSA w Warszawie w wyroku z dnia 6 grudnia 2017 roku, sygn. III SA/Wa 180/17, uznał, że osoba handlująca bitcoinem (tj. nabywająca i zbywająca kryptowalutę) nie działa w charakterze podatnika VAT. Sąd uznał, że przedmiotowe czynności mieściły się w zakresie zarządzania majątkiem prywatnym.  We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, skarżący wskazał, że nabywał bitcoiny za […]

Zaniechanie poboru PCC od kryptowalut – projekt Rozporządzenia MF

22.06.2018 r.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Stosownie do treści projektu, zaniechanie poboru PCC ma mieć zastosowanie do transakcji dokonanych od 13 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku. W uzasadnieniu do projektu podkreślono, […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.