Obowiązek dokumentacyjny w zakresie TP a podmioty powstałe w wyniku przekształcenia – odpowiedź MF na interpelację poselską

Data artykułu: 21 sierpnia 2018 r.

Obowiązek dokumentacyjny w zakresie TP a podmioty powstałe w wyniku przekształcenia – odpowiedź MF na interpelację poselską

25 maja 2018 roku Minister Finansów wydał odpowiedź (sygn. DCT2.054.3.2018) na interpelację poselską nr 22035 w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych u podmiotów powstałych z przekształcenia.

I. Przepisy ustawy o CIT; interpelacja poselska

Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, podatnicy których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 000 000 euro:

  • dokonujący w roku podatkowym transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mających istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty), lub
  • ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4, mające istotny wpływ na wysokość ich dochodu (straty)

- są obowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej tych transakcji lub innych zdarzeń (dalej: „dokumentacja TP”).

Na podstawie art. 9a ust. 1b ustawy o CIT, podatnicy rozpoczynający działalność, dokonujący w roku podatkowym transakcji lub ujmujący w roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są obowiązani do sporządzenia dokumentacji TP w roku rozpoczęcia prowadzenia tej działalności, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły równowartość 2.000.000 euro.

W interpelacji zwrócono uwagę na fakt, że stosownie do art. 9a ust. 1c ustawy o CIT
w kontekście obowiązku sporządzania dokumentacji TP za podatników rozpoczynających działalność nie uważa się m.in.:

  • podatników powstałych w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną, a także
  • utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro. 

II. Wątpliwości

 W kontekście powyższego, rodzi się wątpliwość dotycząca obowiązku sporządzenia dokumentacji TP za pierwszy rok podatkowy funkcjonowania takich podmiotów. W związku z tym, autor interpelacji zadał następujące pytania:

  • czy podatnicy wymienieni w art. 9a ust. 1c pkt 2 i 3 ustawy o CIT są obowiązani do sporządzania dokumentacji TP za pierwszy rok podatkowy?
  • w razie twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytanie, w jaki sposób opisani powyżej podatnicy mają ustalić limit, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT?

III. Odpowiedź Ministra Finansów

 W odpowiedzi na interpelację, Minister Finansów wyjaśnił, że do podatników powstałych
w okolicznościach wskazanych w art. 9a ust. 1c ustawy o CIT, nie znajduje zastosowania sposób obliczania progów przychodów lub kosztów określony w art. 9a ust. 1b ustawy o CIT – dotyczący podatników rozpoczynających działalność.

Innymi słowy, podatnicy wymienieni w art. 9a ust. 1c ustawy o CIT są obowiązani do sporządzenia dokumentacji TP za pierwszy rok podatkowy, na zasadach ogólnych, jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, z uwzględnieniem przepisu art. 9a ust. 1a ustawy o CIT.

IV. Konkluzje

 W związku z tym, Minister Finansów skonkludował, że progi, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji TP, ustala się dla:

  • podatników powstałych w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną
    - uwzględniając przychody lub koszty spółki niebędącej osobą prawną w roku obrotowym tej spółki poprzedzającym przekształcenie;
  • utworzonych przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro - uwzględniając przychody lub koszty osoby fizycznej w roku obrotowym poprzedzającym wniesienie przedsiębiorstwa albo składników majątku tego przedsiębiorstwa na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu.

Dodatkowo, w związku z art. 9a ust. 1a ustawy o CIT, podatnik powstały w okolicznościach określonych w art. 9a ust. 1c pkt 2 albo pkt 3 ustawy o CIT będzie obowiązany sporządzić dokumentację TP w pierwszym roku podatkowym, bez względu na wysokość osiągniętych w roku podatkowym poprzedzającym powstanie podatnika przychodów lub poniesionych kosztów,
w rozumieniu przepisów o rachunkowości, jeżeli za rok obrotowy poprzedzający powstanie podatnika istniał obowiązek sporządzenia dokumentacji TP.

Zobacz podobne

Rejestr Należności Publicznoprawnych

02.11.2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotycząca Rejestru Należności Publicznoprawnych (nowelizacja ta została wprowadzona ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, Dz.U z 2017 r. poz. 933). Celem utworzenia rejestru jest zachęcenie dłużników do spłaty swoich zobowiązań wobec fiskusa […]

Podatkowe (CIT) i księgowe ujęcie kosztów pośredników nieruchomości przy wynajmie komercyjnym

16.04.2018 r.

Szybko rozwijający się rynek nieruchomości coraz częściej kusi inwestorów do lokowania w nim kapitału. Atrakcyjnym sposobem na osiągnięcie zysków w tej branży w dalszym ciągu jest wynajem komercyjny, nawet pomimo wprowadzenia minimalnego podatku od nieruchomości komercyjnych, obowiązującego od 1 stycznia 2018 roku. W celu uzyskiwania przychodów z najmu, właściciele takich inwestycji w większości decydują się […]

Pozostałe wpisy autora

Bez faktury nie odliczysz VAT – opinia Rzecznika TSUE

13.06.2018 r.

30 maja 2018 roku Rzecznik TSUE przestawił opinię, stosownie do której podatnik niebędący w posiadaniu faktur zakupowych, nie może dokonać odliczenia VAT na podstawie oszacowania kosztów w ramach ekspertyzy sądowej (Opinia Rzecznika Generalnego TSUE z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie nr C-664/16 Lucreţiu Hadrian Vădan V Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală […]

Prawo przedsiębiorców wejdzie w życie

26.04.2018 r.

30 kwietnia 2018 r. wejdzie w życie ustawa Prawo przedsiębiorców, będąca częścią pakietu ustaw nazywanych Konstytucją biznesu. Nowa ustawa zastąpi dotychczas obowiązującą ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Spośród postanowień nowej ustawy warto zwrócić uwagę na: -Wprowadzenie pojęcia działalności nierejestrowej – tj. działalności niewymagającej rejestracji w CEIDG. Chodzi o działalność wykonywaną przez: osobę fizyczną, której przychód […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.