idea
Polski pomysł na REIT-y

Wzorem niektórych krajów zarówno z Unii Europejskiej, jak również spoza niej, Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowej formy prawnej dedykowanej dl...

glasses-272401_640
Objaśnienia podatkowe

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wprowadziła do tej ustawy nowe rozwiązanie mające na celu zapewnienie przez Ministra Rozwoju i Finansów jednolitego stoso...

strzałki
MINISTERSTWO FINANSÓW UDERZA W PROGRAMY MOTYWACYJNE

Z początkiem sierpnia Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny komunikat dotyczący niepożądanych struktur optymalizacyjnych. Tym razem chodzi o programy motywacyjne (Informacja Szefa KAS o stosowani...

autor:
Elżbieta Jankowska
Senior Consultant

Wzorem niektórych krajów zarówno z Unii Europejskiej, jak również spoza niej, Ministerstwo Rozwoju i Finansów pracuje nad wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowej formy prawnej dedykowanej dla jednostek inwestujących na rynku nieruchomości komercyjnych, odpowiadającej znanym na całym świecie REIT-om (ang. Real Estate Investment Trust). W Polsce zgodnie z założeniami projektu ustawy spółka taka nosiłaby nazwę […]

autor:
Mateusz Polichańczuk
Tax Consultant

Dnia 1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja Ordynacji podatkowej, która wprowadziła do tej ustawy nowe rozwiązanie mające na celu zapewnienie przez Ministra Rozwoju i Finansów jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego – objaśnienia podatkowe. Objaśnienia podatkowe wydawane są z urzędu przez Ministra Rozwoju i Finansów z uwzględnieniem orzecznictwa sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Trybunału Sprawiedliwości […]

autor:
Ewelina Zaręba
Tax Consultant

Z początkiem sierpnia Ministerstwo Finansów opublikowało kolejny komunikat dotyczący niepożądanych struktur optymalizacyjnych. Tym razem chodzi o programy motywacyjne (Informacja Szefa KAS o stosowaniu przepisów dotyczących przeciwdziałania unikaniu opodatkowania w kontekście tzw. Programów Motywacyjnych). Programy motywacyjne są organizowane przez pracodawców z myślą o pracownikach. Uczestnictwo w takim programie uprawnia z reguły do otrzymania instrumentu finansowego, najczęściej […]

autor:
Aleksandra Sypek
Tax Consultant

Ustalenie powiązań pomiędzy podmiotami może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Może ono skutkować oszacowaniem dochodu w przypadku dokonania transakcji nieodpowiadających warunkom rynkowym, ale może również skutkować obowiązkiem przygotowania dokumentacji cen transferowych. Z tych względów istotnym jest przeprowadzenie analizy pod kątem tego, czy podatnik nie jest powiązany z innym podmiotem. Jednym z rodzajów takich powiązań są […]

autor:
Joanna Skibicka
Senior Consultant

Krajowa Administracja Skarbowa funkcjonuje od 1 marca 2017 r. Minister Finansów i Rozwoju 25 lipca 2017 r. wydał zarządzenie w sprawie kierunków działania i rozwoju KAS na lata 2017-2020 (Dz. Urz. MRiF poz. 144). Określenie czteroletnich kierunków działania i rozwoju KAS, ze wskazaniem celów do osiągnięcia, wskaźników ich pomiaru oraz zasad składnia raportów z realizacji […]

12 lipca Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy nowelizującej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: Ustawa PDOP) przygotowany przez Ministra Rozwoju i Finansów (dalej: Projekt). Projekt zakłada istotne zmiany w zakresie opodatkowania, które miałyby zacząć obowiązywać od stycznia 2018 r. Główne założenia Projektu dotyczą m.in.: nowego przedmiotu opodatkowania Zgodnie z Projektem odrębnemu […]

Obecnie Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (dalej: Dyrektywa 112) daje Państwom Członkowskim UE możliwość stosowania obniżonych stawek VAT do dostawy towarów i świadczenia usług określonych w Załączniku III do Dyrektywy 112. Punkt 6 Załącznika III wskazuje, że w przypadku książek dotyczy on jedynie tych na […]

Interpretacja indywidualna przepisów prawa podatkowego jest podstawowym instrumentem, po który podatnicy sięgają w szczególności planując swoje działania. Od 1 stycznia tego roku można również odwoływać się do objaśnień podatkowych i utrwalonej praktyki interpretacyjnej, o których pisaliśmy na naszym blogu 27 marca 2017 r. – Objaśnienia podatkowe i utrwalona praktyka interpretacyjna- nowe źródła ochrony dla podatników […]

autor:
Ewelina Zaręba
Tax Consultant

W dniu 28 czerwca 2017 Ministerstwo Energii opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy zakłada m.in. zmianę definicji budowli, zawartej w ustawie Prawo budowlane. Nowe brzmienie przepisu przewiduje ponowne zakwalifikowanie elektrowni wiatrowych do katalogu obiektów, których jedynie części budowlane stanowią budowlę. Ministerstwo Energii zaproponowało również zmianę […]

Do końca maja 2017 r. podatnik chcący zaskarżyć niekorzystną dla niego interpretację indywidualną miał obowiązek wcześniejszego wezwania organu, który tę interpretację wydał, do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w brzmieniu obowiązującym do 31 maja 2017 r.). Jednocześnie nie istniały […]