Bez zmian w przepisach regulujących kontrolę u przedsiębiorców

Data artykułu: 30 kwietnia 2018 r.

Bez zmian w przepisach regulujących kontrolę u przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowa ustawa stanowi element tak zwanej Konstytucji Biznesu tworzonej z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Prawo Przedsiębiorców całkowicie zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jak podnosi się w oficjalnych komunikatach prasowych, nowa ustawa jest odpowiedzią rządu na liczne głosy przedsiębiorców, zdaniem których dotychczasowe regulacje były niewystarczające i które ze względu na liczne nowelizacje stały się również mało czytelne.

Zgodnie z uzasadnieniem, nowa ustawa w sposób kompleksowy reguluje zasady wykonywania działalności gospodarczej w Polsce oraz ma na celu zachęcić przedsiębiorców do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w naszym kraju. Niewątpliwe języczkiem uwagi osób prowadzących działalność gospodarczą są zmiany w przepisach dotyczących kontroli przedsiębiorców. Ma to szczególne znaczenie w zakresie kontroli podatkowych, ponieważ w związku z wejściem w życie Prawa przedsiębiorców zmienia się również brzmienie art. 291c Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nową treścią tego przepisu do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców (zatytułowanego „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej”).

Analiza porównawcza przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z zastępującymi ją przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców pozwala stwierdzić, że w zakresie kontroli niewiele się zmienia. Uprawnienia kontrolowanych i obowiązki organów zachowują bowiem dotychczasowy kształt. To co je różni, to jednostka redakcyjna poszczególnych przepisów i ich umiejscowienie w akcie prawnym.

W związku z powyższym do Prawa Przedsiębiorców z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostały przeniesione następujące regulacje dotyczące kontroli:

  1. obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli,
  2. wszczęcie kontroli nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
  3. obowiązek prowadzenia i przechowywania przez przedsiębiorcę książki kontroli w swojej siedzibie,
  4. brak możliwości równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy (z wyjątkiem przypadków enumeratywnie wskazanych w ustawie),
  5. maksymalny czas trwania kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (12-48 dni w zależności od rodzaju przedsiębiorcy),
  6. możliwość wniesienia przez kontrolowanego sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli,
  7. obowiązek rozpatrzenia sprzeciwu przez organ w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Biorąc pod uwagę treść obu aktów w części dotyczącej kontroli - ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Prawo przedsiębiorców - trudno dostrzec jakiekolwiek istotne różnice. Co ważne, sytuacja podatnika na gruncie Prawa przedsiębiorców nie pogarsza się. Trudno nie oprzeć się jednak wrażeniu, że nowy akt prawny nie wpłynie w jakikolwiek sposób na przedłużające się kontrole czy prowadzenie dwóch kontroli jednocześnie. Przeniesienie dotychczasowych przepisów do nowej ustawy jedynie z kosmetycznymi zmianami nie utrudni bowiem organom stosowania wypracowanych dotąd negatywnych schematów działania.

Zobacz podobne

Planowane zmiany w ustawach CIT/PIT

24.10.2017 r.

W dniu 11 października 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Zgodnie z uzasadnieniem, proponowane rozwiązania mają służyć uszczelnianiu systemu podatkowego. Zmiany […]

Opodatkowanie wkładów pieniężnych i niepieniężnych od 1 stycznia 2018 r.

01.03.2018 r.

Opodatkowanie wkładów pieniężnych i niepieniężnych od 1 stycznia 2018 r. Pokrycie wkładów nowoutworzonej spółki kapitałowej jest podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Jednocześnie, powyżej minimalnego progu określonego prawem handlowym, wspólnicy mogą zdecydować o dodatkowym dokapitalizowaniu spółki w drodze emisji nowych udziałów bądź zwiększenia wartości dotychczasowych. Przepisy prawa spółek handlowych wyróżniają wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Niewątpliwie najbardziej […]

Pozostałe wpisy autora

Nowe wersje formularzy PIT-TP oraz CIT-TP opublikowane

23.07.2018 r.

Ministerstwo Finansów w dniu 5 lipca 2018 r. poinformowało o publikacji nowych formularzy CIT-TP oraz PIT-TP. Zmienione wzory uproszczonych sprawozdań zostały zawarte w dwóch rozporządzeniach: rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1301), rozporządzeniu […]

Opodatkowanie wkładów pieniężnych i niepieniężnych od 1 stycznia 2018 r.

01.03.2018 r.

Opodatkowanie wkładów pieniężnych i niepieniężnych od 1 stycznia 2018 r. Pokrycie wkładów nowoutworzonej spółki kapitałowej jest podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika. Jednocześnie, powyżej minimalnego progu określonego prawem handlowym, wspólnicy mogą zdecydować o dodatkowym dokapitalizowaniu spółki w drodze emisji nowych udziałów bądź zwiększenia wartości dotychczasowych. Przepisy prawa spółek handlowych wyróżniają wkłady pieniężne oraz wkłady niepieniężne. Niewątpliwie najbardziej […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.