Bez zmian w przepisach regulujących kontrolę u przedsiębiorców

Data artykułu: 30 kwietnia 2018 r.

Bez zmian w przepisach regulujących kontrolę u przedsiębiorców

W dniu dzisiejszym weszła w życie ustawa z 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców. Nowa ustawa stanowi element tak zwanej Konstytucji Biznesu tworzonej z inicjatywy premiera Mateusza Morawieckiego. Prawo Przedsiębiorców całkowicie zastępuje obowiązującą dotychczas ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Jak podnosi się w oficjalnych komunikatach prasowych, nowa ustawa jest odpowiedzią rządu na liczne głosy przedsiębiorców, zdaniem których dotychczasowe regulacje były niewystarczające i które ze względu na liczne nowelizacje stały się również mało czytelne.

Zgodnie z uzasadnieniem, nowa ustawa w sposób kompleksowy reguluje zasady wykonywania działalności gospodarczej w Polsce oraz ma na celu zachęcić przedsiębiorców do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w naszym kraju. Niewątpliwe języczkiem uwagi osób prowadzących działalność gospodarczą są zmiany w przepisach dotyczących kontroli przedsiębiorców. Ma to szczególne znaczenie w zakresie kontroli podatkowych, ponieważ w związku z wejściem w życie Prawa przedsiębiorców zmienia się również brzmienie art. 291c Ordynacji podatkowej. Zgodnie z nową treścią tego przepisu do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 Prawa przedsiębiorców (zatytułowanego „Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej”).

Analiza porównawcza przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z zastępującymi ją przepisami ustawy Prawo przedsiębiorców pozwala stwierdzić, że w zakresie kontroli niewiele się zmienia. Uprawnienia kontrolowanych i obowiązki organów zachowują bowiem dotychczasowy kształt. To co je różni, to jednostka redakcyjna poszczególnych przepisów i ich umiejscowienie w akcie prawnym.

W związku z powyższym do Prawa Przedsiębiorców z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej zostały przeniesione następujące regulacje dotyczące kontroli:

  1. obowiązek zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli,
  2. wszczęcie kontroli nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli,
  3. obowiązek prowadzenia i przechowywania przez przedsiębiorcę książki kontroli w swojej siedzibie,
  4. brak możliwości równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy (z wyjątkiem przypadków enumeratywnie wskazanych w ustawie),
  5. maksymalny czas trwania kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (12-48 dni w zależności od rodzaju przedsiębiorcy),
  6. możliwość wniesienia przez kontrolowanego sprzeciwu wobec podjęcia i wykonywania czynności kontrolnych w ciągu 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli,
  7. obowiązek rozpatrzenia sprzeciwu przez organ w terminie 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Biorąc pod uwagę treść obu aktów w części dotyczącej kontroli - ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i ustawy Prawo przedsiębiorców - trudno dostrzec jakiekolwiek istotne różnice. Co ważne, sytuacja podatnika na gruncie Prawa przedsiębiorców nie pogarsza się. Trudno nie oprzeć się jednak wrażeniu, że nowy akt prawny nie wpłynie w jakikolwiek sposób na przedłużające się kontrole czy prowadzenie dwóch kontroli jednocześnie. Przeniesienie dotychczasowych przepisów do nowej ustawy jedynie z kosmetycznymi zmianami nie utrudni bowiem organom stosowania wypracowanych dotąd negatywnych schematów działania.

Zobacz podobne

Obowiązek przesyłania JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 r.

11.12.2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy dołączą do grona podatników obowiązkowo składających miesięczną informację o sprzedaży i zakupach w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) na potrzeby VAT. Przypomnijmy, że duże podmioty wypełniają ten obowiązek od 1 lipca 2016 r., zaś przedsiębiorstwa małe i średnie od 1 stycznia 2017 r. JPK_VAT nie będą dostarczać jedynie […]

REIT-y tylko dla rynku nieruchomości mieszkaniowych?

21.09.2017 r.

W związku z planowanym wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego nowego wehikułu inwestycyjnego, odpowiadającego zagranicznym REIT-om (ang. Real Estate Investment Trust), przedstawiciele Ministerstwa Finansów, pan Maciej Żukowski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych oraz pan Marcin Obroniecki, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w trakcie konferencji „SRWN / REIT – w praktyce” organizowanej przez Stowarzyszenie REIT Polska oraz powermeetings.eu […]

Pozostałe wpisy autora

Planowane zmiany w ustawach CIT/PIT

24.10.2017 r.

W dniu 11 października 2017 r. odbyło się pierwsze czytanie w Sejmie, dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Zgodnie z uzasadnieniem, proponowane rozwiązania mają służyć uszczelnianiu systemu podatkowego. Zmiany […]

Rejestr Należności Publicznoprawnych

02.11.2017 r.

Od 1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji dotycząca Rejestru Należności Publicznoprawnych (nowelizacja ta została wprowadzona ustawą z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, Dz.U z 2017 r. poz. 933). Celem utworzenia rejestru jest zachęcenie dłużników do spłaty swoich zobowiązań wobec fiskusa […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.