9% stawka CIT zastąpi 15% czyli propozycja nowej, obniżonej stawki podatku

Data artykułu: 4 października 2018 r.

9% stawka CIT zastąpi 15% czyli propozycja nowej, obniżonej stawki podatku

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 r. przedstawiło szereg propozycji do zmian w ustawach podatkowych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej. Nowelizacja przewiduje między innymi wprowadzenie nowej, obniżonej stawki CIT w wysokości 9% w miejsce obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. 15% stawki CIT. Preferencyjna stawka 9% będzie przysługiwała jedynie w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż te pochodzące z zysków kapitałowych.

Warunki zastosowania preferencyjnej stawki

Z obniżonej stawki CIT skorzystać będą mogli ci podatnicy CIT, u których kwota przychodów innych niż pochodzące z zysków kapitałowych nie przekracza w danym roku podatkowym 1,2 mln EUR. Przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonywać się będzie według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego. Ponadto podatnicy będą musieli spełnić jeden z następujących warunków:

  • posiadać status małego podatnika (przy czym status ten ustalany jest na podstawie osiągniętych przez podatnika przychodów ze sprzedaży w poprzednim roku podatkowym), a ich dochodowość nie może być wyższa niż 33% (wartość ta określa się na podstawie wartości udziałów dochodów w przychodach w poprzednim roku podatkowym; lub
  • rozpoczynać działalność (pierwszy rok podatkowy).

Wyłączenia

Co do zasady z preferencyjnej stawki CIT nie będą mogli skorzystać:

  • podatnicy, którzy powstali w rezultacie działań restrukturyzacyjnych - w danym roku podatkowym i następnym. Działaniami restrukturyzacyjnymi jest wniesienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, albo składników przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie 10 tys. EUR,
  • podatnicy, którzy byli przedmiotem restrukturyzacji – w danym i kolejnym roku podatkowym. W tym przypadku do działań restrukturyzacyjnych zalicza się podział spółki, wniesienie do innego podmiotu jej przedsiębiorstwa, ZCP, albo składników majątku przekraczających łącznie wartość 10 tys. PLN lub uzyskanych w wyniku likwidacji innego powiązanego podmiotu,
  • podatnicy wchodzący w skład podatkowej grupy kapitałowej.

Zastosowanie stawki - zaliczki

Podmioty, które spełniają wyżej wymienione warunki do zastosowania stawki CIT, będą uprawnione do jej uwzględnienia już na etapie kalkulacji zaliczek. Należy jednak pamiętać, iż w sytuacji, gdy przychody (inne niż pochodzące z zysków kapitałowych) tych podmiotów w danym roku podatkowym przekroczą 5 mln PLN, podatnicy począwszy od następnego miesiąca lub odpowiednio kwartału będą zobowiązani do obliczania zaliczek uwzględniając podstawową stawkę CIT.

Od kiedy?

Projekt nowelizacji przewiduje, iż podatnicy co do zasady będą uprawnieni do zastosowania 9% stawki CIT w odniesieniu do dochodów (przychodów) uzyskanych od pierwszego dnia roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2017 r.

Zobacz podobne

Polskie WSA i NSA o kryptowalutach – trendy w opodatkowaniu

21.05.2018 r.

Opodatkowanie kryptowalut Od początku 2018 r. pojawiły się trzy istotne orzeczenia dotyczące kwestii opodatkowania kryptowalut, wydane kolejno przez Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 6 marca 2018 r. (II FSK 488/16), WSA w Gliwicach w dniu 11 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Gl 248/18) oraz WSA w Olsztynie w dniu 9 maja 2018 r. (I […]

Sprzedaż nieukończonej inwestycji budowlanej nie korzysta z preferencyjnej stawki podatkowej

03.08.2018 r.

Dostawa nieruchomości z niezakończoną budową podlega stawce 23% VAT - tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 listopada 2017 roku, sygn. 0112-KDIL4.4012.451.2017.2.AR. W stanie faktycznym będącym przedmiotem wniosku o interpretację, wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonał zbycia na rzecz innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, apartamentowca w trakcie budowy. Powierzchnia budowanych […]

Pozostałe wpisy autora

Nowelizacja przepisów dotyczących podatku u źródła

27.09.2018 r.

Ministerstwo Finansów 24 sierpnia 2018 r. przedstawiło szereg propozycji do zmian w ustawach podatkowych. Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych i Ordynacji podatkowej. Nowelizacja przewiduje między innymi zmianę przepisów dotyczących podatku u źródła (WHT) w części dotyczącej poboru podatku. […]

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z Newslettera. Przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest ADVICERO TAX SP. Z O.O.; e-mail: office@advicero.eu. Dane osobowe zawarte w powyższym formularzu będą przetwarzane w celu realizacji usługi Newsletter.